تشکل های علمی و صنفی
  • انجمن روانپزشکی ایران
  • انجمن روانپزشکی اروپا
  • انجمن pcychosomatic
مقالات
طرح های تحقیقاتی
مجلات عضو
فهرست مقالات ( 4 ) مقاله :
نویسندگان: ماه منیر دانش, سید حمزه حسینی, علیرضا خلیلیان, مهران ضرغامی
کلیدواژه ها : كليدواژه افسردگي پس از زايمان - اضطراب موقعيتي - سلامت رواني
: 31669
: 199
: 0
ایندکس شده در :

 چکيده

مقدمه: اين پژوهش با هدف تعيين ميزان شيوع افسردگى پس از زايمان و برخى عوامل مرتبط با آن در زنان مراجعهکننده به مراکز بهداشتي- درمانى شهر سارى انجام شده است.

روش: اين بررسى به روش توصيفى – تحليلى با 422 نفر از زنان باردار در سه ماههى سوم، مراجعهکننده به واحدهاى مراقبتهاى مادر و کودک 10 مرکز بهداشتي- درمانى شهر سارى از اسفند 1380 تا شهريور 1381 انجام شد. آزمودنىها در مدت 8- 6 هفته پس از زايمان نيز پىگيرى شدند. براى گردآورى دادهها پرسشنامهاى داراى چند بخش شامل مقياس افسردگى پس از زايمان ادينبورگ، فرم کوتاهشدهى اضطراب موقعيتى اشپيل برگر، پرسشنامهى سلامت عمومى و پرسشنامهى ويژگىهاى جمعيتشناختى و اطلاعات مربوط به دوران باردارى بهکار برده شد.

يافتهها: مقياس ادينبورگ 22% (92 نفر) از زنان مورد بررسى را، 8- 6 هفته پس از زايمان افسرده نشان داد. 30% زنان مورد بررسى در سه ماههى سوم باردارى افسرده بودند. پرسشنامهى سلامت عمومى 2/37% (157 نفر) از زنان مورد پژوهش را در سه ماههى سوم باردارى و 31% (132 نفر) را 8- 6 هفته پس از زايمان مشکوک به داشتن اختلال نشان داد. ارتباط معنىدارى بين افسردگى پس از زايمان و رويدادهاى فشارزاى زندگى در طى يکسال اخير، حمايت خانوادگى، وضعيت سلامت کودک، احساس توانايى مراقبت از کودک و وجود بيمارى در زايمان کنونى ديده شد.

نتيجهگيري: شيوع افسردگى و اختلالهاى روانى در دوران باردارى، بالا است و پس از زايمان کاهش مىيابد.

 

: 6251
: 38
: 0
ایندکس شده در :
بررسي مقايسه اي سلامت رواني مبتلايان بتا تالاسمي ماژور 15 تا 25 ساله مراجعه کننده به بيمارستان بوعلي سينا ساري در بين سال هاي 84-1382 با گروه شاهد سید حمزه حسینی +* (M.D.)     حسن خانی** (M.D.)     علیرضا خلیلیان***(Ph.D.)     کوروش وحیدشاهی**** (M.D.)چكيدهسابقه و هدف: تالاسمي ماژور بيماري ژنتيكي مزمني است كه با علايم و نشانه‌هاي يك آنمي مزمن و شديد مشخص مي‌گردد. مطالعات اندكي در رابطه با جنبه‌هاي مختلف روانپزشكي اين بيماري و نيازهاي مشاوره‌اي روانپزشكي و اجتماعي بيماران مذكور در دسترس مي‌باشد. هدف مطالعه حاضر، تعيين وضعيت سلامت رواني و جنبه‌هاي مختلف روانپزشكي بيماري تالاسمي ماژور بر اساس سن، جنس، وضعيت تحصيلي و شدت علايم باليني بيماران در مقايسه با گروه شاهد كنترل شده، است.مواد و روش‌ها: اين پژوهش، يك مطالعه به روش تحليلي- مقطعي از نوع كنترل و شاهد، بر روي مبتلايان به تالاسمي ماژور15 تا 25 ساله مراجعه‌كننده به درمانگاه تالاسمي بيمارستان آموزشي و درماني بوعلي سينا ساري در بين خرداد 1382 تا ارديبهشت 1384 با گروه شاهد است. ميزان شدت نشانه‌ها، شكايت‌هاي معمول رواني و وضعيت سلامت رواني با استفاده از پرسشنامه تجديد نظر شده فهرست علايم 90 سوالي (SCL-90-R) ارزيابي گرديد. اطلاعات مربوط به مشخصات دموگرافيك، وضعيت تحصيلي، علايم باليني و شدت عوارض بيماري براساس پرسشنامه خود ساخته استاندارد شده جمع‌آوري گرديد.يافته‌ها: 125 نمونه، از هر يك از گروه‌هاي آزمايشي و شاهد و در مجموع 250 نمونه با ميانگين سني 01/2 ± 51/18 سال و محدوده سني 15 تا 25 سال در اين پژوهش شركت نمودند. از ميان 250 فرد شركت كننده در اين مطالعه، 132 (8/52%) زن و (2/47 درصد) 118 مرد با وضعيت خانوادگي، اجتماعي و اقتصادي تقريبا برابر بودند. وضعيت تاهل با 01/0P<، سطح تحصيلاتي با 0001/0P< و وضعيت تحصيلي مناسب با 0001/0P< در گروه بيماران مبتلا به تالاسمي به طور معني‌داري پايين‌تر بوده است. بر اساس يافته‌هاي مطالعه تفاوت معني‌داري در ميانگين و انحراف معيار شاخص‌هاي 3 گانه آزمون SCL-90-R شامل GSI با 03/0P< ، PSD با 0001/0P< و PSDI با 05/0P< در گروه آزمايشي در مقايسه با گروه شاهد ثبت گرديد. شكايت‌هاي جسماني با 0001/0P<، حساسيت در رابطه‌هاي متقابل با 0001/0P<، افسردگي با 003/0P<، اضطراب با 05/0P< و روان پريشي با 03/0P< از ميان مقياس‌هاي 9 گانه، در گروه آزمايشي به طور معني‌داري بيش‌تر از گروه شاهد بوده است.استنتاج: بيماران مبتلا به تالاسمي در معرض ابتلا به انواع مختلف اختلالات روانپزشكي بوده‌اند و در نتيجه نيازمند مشاوران روانپزشكي مجرب هستند. واژه‌هاي‌كليدي : جنبه‌هاي روانپزشكي، بتاتالاسمي ماژور، SCL-90-R ، مطالعه کنترل و شاهد، ايران * متخصص روانپزشكي، عضو هیأت علمی (دانشیار) مرکز تحقیقات روانپزشکی و علوم رفتاری دانشگاه علوم پزشكي مازندران                                                                   + * مولف مسئول : ساری- کیلومتر 5 جاده نکا، مرکز آموزشی درمانی زارع** پزشک عمومی                                    *** دکترای آمار حياتي، عضو هیأت علمی (دانشیار) دانشگاه علوم پزشكي مازندران**** متخصص اطفال، دانشگاه علوم پزشكي مازندرانEتاريخ دريافت : 6/6/85            تاريخ ارجاع جهت اصلاحات : 18/7/85             تاريخ تصويب: 29/1/86 
نویسندگان: فاطمه شیخ مونسی
کلیدواژه ها : حمله انقباضي چشم - کلوزاپین - دیستونی - حاد - آرتان
: 13920
: 8
: 0
ایندکس شده در :
مقدمه: حمله انقباضي عضلات چشم(Oculogyric crisis) يك نوع ديس توني حاد ناشي از نورولپتيك محسوب ميشود. اين عارضه در مصرف داروهاي آنتي سايكوتيك آتيپيك به خصوص كلوزاپين كه داراي خواص آلتي كلينرژيك است نادر ميباشد. در اين مقاله يك مورد حمله انقباضي چشم به دنبال مصرف كلوزاپين گزارش شده است. مورد: بيماري كه در اين گزارش معرفي ميشود خانم 25 سالهاي است كه به دليل توهمات شنوايي، سست شدن تداعي و بدبيني به اطرافيان با تشخيص اسكيزوفرني تحت درمان قرار گرفت. وي به علت عدم پاسخ به داروهاي آنتي سايكوتيك تي پيك تحت درمان با كلوزاپين قرار گرفت و بعد از آن دچار دفعات مكرر حمله انقباضي چشم شد كه نهايتاً با تجويز آنتي كلينرژيك (قرص آرتان) بهبود يافت. نتيجه گيري: در اين مورد خاص، كلوزاپين مسئول ايجاد ديستوني حاد به صورت حمله انقباضي چشم بوده است. هر چند اين عارضه نادر است، بايد به عنوان يك عارضه جانبي كلوزاپين مد نظر پزشكان باشد. براساس مورد گزارش شده، به نظر ميرسد كه قرص آرتان درمان مناسبي براي اين عارضه باشد.
نویسندگان: سپیده نیکزاد, آذین خزائلی, سید حمزه حسینی
کلیدواژه ها : کلونیدین - سم زدایی - محرومیت اپیوییدها - گل ساعتی
: 10553
: 2
: 0
ایندکس شده در :
از سم زدایی بر پایه کلونیدین بهعنوان پروتکل اصلی درمان بیش از دو دهه استفاده شده است. با این وجود سمزدایی با کلونیدین محدودیتهایی چون عدم تأثیر بر علایم روانی دارد. مطالعات متعدد کارایی عصاره گل ساعتی را در کنترل اضطراب نشان داده است. در مطالعات مستمر ما در زمینه داروهای سنتی که دارای اثرات روانی هستند، مصرف گیاه گل ساعتی، اثر ضداضطراب نشان میدهد که میتوان به عنوان یک عامل کمکی در سمزدایی اپیوییدها با کلونیدین ارزیابی شود. نتایج این مقاله حاصل از یک مطالعه دو سو بیخبر تصادفی کنترل شده قطره گل ساعتی + کلونیدین با کلونیدین + قطره دارونما در سمزدایی سرپایی 65 معتاد به ترکیبات افیونی (اپیویید) میباشد. روش: 65 معتاد به صورت تصادفی برای درمان با عصاره گل ساعتی + قرص کلونیدین یا قرصکلونیدین + قطره دارونما برای مطالعه بالینی دو سو بیخبر در 14 روز تعیین شدند. همه بیماران برای وابستگی اپیویید تحت مطالعه معیار تشخیصی DSM-IV قرار گرفتند. مقدار روزانه ثابت برای گل ساعتی60 قطره و برای کلونیدین حداکثر 8/0 میلیگرم بود. این داروها سه بار در روز در مقادیر منقسم تجویز میشد، شدت علایم محرومیت اپیویید در روزهای0، 1، 2، 3، 4، 7 و 14 با استفاده از مقیاسSOWS (Short Opiate Withdrawal Syndrom) ارزیابی شد. هر دو پروتکل در درمان علایم فیزیکی سندرم محرومیت به طور یکسان مؤثر بودند. با این وجود، گروه گل ساعتی + کلونیدین ارجحیت قابل ملاحظهای نسبت به گروه کلونیدین تنها در کنترل علایم روانی نشان داد. این نتایج نشان میدهد که عصاره گل ساعتی ممکن است عامل کمکی مؤثری در کنترل علایم محرومیت اپیوییدها باشد. اگر چه مطالعه وسیعتری برای تأیید نتایج لازم است.